streda 4. marca 2015

ORGANIZACNO - TECHNICKY PREDPIS KVALIFIKACII NA MAJSTROVSTVA SVETA V RIME


KVALIFIKÁCIE na majstrovstvá sveta jednotlivcov v boccii 2015    
Technický a organizačný predpis

Miesto:  Krytý bocciodrom, Ulica novohradská 1, Lučenec
Dátum:  Muži: 7. marca 2015    Juniori 14. marca 2015   Ženy - 14. marca 2015  okolo 16.00h.
Čas:  9.00 – 13.00 h. bodovacie zápasy.                     
FINÁLE: Po skončení zápasov alebo u žien v nedeľu 15. marca 2015.
Prezentácia:  8.30 – 8.45 h.  - Žrebovanie:  8.45 – 8.50 h.
                                                                                                                                                              
TECHNICKÉ PREDPISY                                                                                                                       
Dráha:  Podľa  Pravidiel bocce raffa.
Žrebovanie:  Po prezentácii a potvrdení oprávnenosti  štartu delegátom SAB budú hráčom žrebom pridelené štartovné označenia 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a. Pokiaľ predsedovia klubov, neoznámili do 4.3.2015 pred súťažou mená hráčov, ktorým štart NEPOVOĽUJÚ aj s odôvodnením ich zákazu štartu, tak organizátor povoľuje štart všetkým. Zatiaľ je počet 7 hráčov pri mužoch, 7 pri ženách a 4 pri junioroch, podľa prihlášok prihlásených na SAB u predsedu Jána Šnurika.                                                                                           
Bodovacia hra: hrá sa na DVE kolá.
Každý hráč má k dispozícii 4 gule, hru začína hráč A /1a, 2a, 3a, 4a/ vhadzovaním palina do hracieho územia označeného čiarami E - B1. Palino sa musí nachádzať vnútri hracieho územia celým objemom. Pri neúspešnom vhadzovaní rozhodca postaví palino nasledovne: ak sa pri vhadzovaní dotkne palino mantinelu, rozhodca ho postaví  do vzdialenosti  13cm od mantinelu. Ak palino zastane na  páske spájajúcej syntetický povrch dráhy, posunie rozhodca palino horizontálne na dištančnú  vzdialenosť 13cm. smerom k stredu ihriska. Potom hráč A/1a, 2a, 3a, 4a/ kotúľa čo najbližšie k palinu, následne hráč B /1b, 2b, 3b/  hádže na vytvorenú pozíciu  (palino-alebo guľu) – v skratke hráč A 4x kotúľa, hráč B 4x hádže. 

1 kolo:                 
1. Hráč  A vhadzuje palino a kotúľa, hráč B hádže (hráč A 4x kotúľa, hráč B 4x hádže - striedavo).   
2.  Z opačnej strany  sa hráči vymenia a kotúľa hráč B a hráč A hádže.
3. Výmena -  hráč B opäť vhadzuje palino a kotúľa,  hráč A hádže.                                                                                                                           
4. Hráč A vhadzuje palino a kotúľa  a hráč B hádže.
V prvom kole každý hráč má 8 kotúľaní a 8 hodov.

O 9:00 h. - 1a proti 1b, 9.30 h. - 2a proti 2b, o 10.00 h. - 3a proti 3b, 10.30 h. - 4a proti hráčovi s najmenším počtom získaných bodov. Hráč s najmenším počtom dosiahnutých bodov má týmto zároveň odohratú aj druhé kolo.
Hráči sa musia zdržiavať na bocciodrome,  nakoľko nie je žiadna čakacia doba na hráča.
2 kolo: Znovu žrebovanie hráčov.
Po dohratí zápasov sa pokračuje druhým kolom, len s tým rozdielom, že hráč B kotúľa ako prvý a hráč A hádže. Po dvoch kolách je maximálny počet získaných bodov  96 a postupujú ďalej  hráči s najvyšším počtom bodov.

Bodovanie: Kotúľanie do 70cm (rameno merítka tvorí dotyčnicu k palinu a druhé rameno nastavené na 70cm sa dotýka gule, alebo guľa je vnútri oblúka – 1 bod, nakotúľanie „spolu“ (13cm) – 2 body. Hráč, ktorý hádže na kotúľaním vytvorenú pozíciu  (guľa alebo palino) volí ľubovoľný spôsob hodu. Raffa, alebo volo  je povolené na celom hracom území. Ak nakotúľaná guľa neboduje a zároveň sa nachádza mimo hracieho územia, rozhodca ju diagonálne posunie do  najbližšieho platného bodu hracieho územia. Za reprezentačnú úroveň sa považuje 50% úspešnosť  t.j.  48 bodov.  

FINÁLE:  Postupujú dvaja hráči s najvyšším počtom bodov. Pri hráčoch 7 a viac, postupujú štyria hráči s najvyšším počtom bodov (hrajú 1-4, 2-3 do 12 bodov). Víťazi hrajú finále. Hrá sa na 2 víťazné zápasy do 15 bodov. Pri remíze sa hrá tretí skrátený rozhodujúci zápas do 12 bodov.

Hra: 1a hrá proti 1b, 2a proti 2b, 3a proti 3b, 4a hrá proti hráčovi ktorý dosiahol najmenší počet bodov z 1 a 2 a 3 zápasov. Toto platí pri ženách a mužoch ktorí sú prihlásení v nepárnom počte.

BODOVANIE: Gúľanie do 70 cm 1 bod, gúľanie spolu (13cm) 2 body, hod volo 3 body, hod raffa 2 body, raffa palino 4 body.

POZNÁMKA: Po nakotúľaní gule súperom do pozície „spolu“, hráč ktorý hádže musí rozhodcovi nahlásiť presný cieľ (guľa alebo palino).

Pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov rozhoduje o víťazovi:
a) Vyšší počet bodov dosiahnutý kotúľaním,
b) rafou palina,
c) volo,
d) rafa guľa.

ORGANIZAČNÝ PREDPIS
Vyhlasovateľ: Slovenská asociácia boccie                                                                                                                                                         Organizátor kvalifikácie: Boccia klub Fortino Lučenec

Muži: Hlavný rozhodca Veronika Obročníková
Rozhodcovia: Erika Kamenická a Ján Török + zástupca Fortino.
Juniori: Hlavný rozhodca: Ján Török.
Rozhodcovia: Veronika  Ozeová a Ivan Stieranka + zástupca Fortino.
Ženy: Hlavný rozhodca  Ján Török.
Rozdodcovia: Kristian Košťal  a Daniel Obročnák + zástupca Fortino.

Organizátor si vyžaduje a prosí účastníkov kvalifikácie o nasledovné:
- Počas zápasu ako hráčov, tak prítomných o zachovanie TICHA na bocciodrome.
- Žiada hráčov, ako aj rozhodcov o dodržiavanie fair play princípov.
- Pri nedodržaní bodu 1 má hlavný rozhodca právo po prvom upozornení vyhostiť  nedisciplinovaných hráčov alebo divákov z bocciodromu.
- Hráč počas zápasu má 1 time – out  2 minútový a právo si pozrieť pozíciu 2 krát.
- Hráč má právo na radcu (tzv. couch), ktorého musí vopred nahlásiť hlavnému rozhodcovi.
- Na bocciodrome ako hráč, tak aj rozhodca má prísny ZÁKAZ telefonovať počas hry a telefonické zvonenia si je povinný dať na tichý režim.
- Pri neúčasti navrhnutých rozhodcov si musia  sami nájsť náhradu  (vo svojej kategórii) a upovedomiť s tým hlavného rozhodcu a  organizátora  BK Fortino Lučenec.
- Pri neúčasti hráča k zápasu (nenachádza sa v areáli bocciodromu) bude tento hráč diskvalifikovaný.
- Ak sa hráčom niečo nepozdáva, môžu podať písomný protest  na SAB  najneskôr  5.3.2015  s poplatkom 15 Euro (priniesť doklad o zaplatení).
- Protest proti rozhodcovi alebo výsledku zápasu je možné podať ústne do 5 minút a s poplatkom 15 euro hlavnému rozhodcovi.
- Protesty rieši hlavný rozhodca a rozhodcovia.  V prípade neplnoletého  rozhodcu  zástupca BK Fortino Lučenec.
- Ako pri bodovacích hrách tak aj pri finále, nie je žiadna čakacia doba na hráča. Pri neprítomnosti hráča  vyvolaní jeho mena pri nástupe na hraciu plochu, zápas KONTUMAČNE prehráva.

POZVÁNKA
Porada organizačného výboru s hlavnými rozhodcami a rozhodcami s praktickými ukážkami bude v piatok 6. marca 2015 o 18.00 hod. v areáli krytého bocciodromu.                                                

Za ŠTK pri SAB: Ján Török
Za BK Fortino Lučenec: Veronika Obročníková


0 comments:

Zverejnenie komentára