piatok 14. marca 2014

POZVANKA NA VYROCNU CLENSKU SCHODZU SAB

POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE

21. marca 2014 o 17.30 hod.
Bocciadrom, Novohradská ulica č. 1 (Mestský úrad Lučenec)

PROGRAM1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti SAB za rok 2013
4. Správa o činnosti Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže za rok 2013
5. Diskusia
6. Hospodárenie SAB za rok 2013
7. Hospodárenie TCPTM za rok 2013
8. Plán akcií a podujatí SAB a klubov na rok 2014
9. Plán akcií a podujatí TCPTM na rok 2014
10. Rozpočet SAB na rok 2014
11. Rozpočet TCPTM na rok 2014
12. Informácia o kluboch SAB
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 02/2014
VV SAB - Ukladá
Pozvať členov SAB na Výročnú členskú schôdzu SAB na dňa 21.3.2014, možnosť preplatiť:
a) osobné motorové vozidlo vo výške PHM (Bratislava, Nitra) po dohode spolusediacich,
b) cestovné lístky.                                                                                  Ján Šnúrik, prezident SAB, v.r.

0 comments:

Zverejnenie komentára